תנאי שימוש

אתר אינטרנט זה מנוהל ומתוחזק על ידי HAIMTOGO (להלן – המשרד). היצירות המופיעות באתר זה, לרבות תצלומים, טקסטים, סרטונים וכו', מוגנות בזכות יוצרים, המצויה בבעלות HAIMTOGO או בבעלותם של צדדים שלישיים. כל הזכויות ביצירות אלה שמורות לבעלי הזכות. לא ניתן להעתיק יצירות אלה או לעשות בהן כל שימוש, אלא לפי תנאי רישיון המפורטים מטה או לפי כל דין (למשל, יצירות שזכות היוצרים בהן פקעה לפי הדין; שימוש הוגן וכו').

 

תמצית הרישיון, מובאת לנוחיות המשתמש וכפופה לתנאי השימוש המלאים:
אסור לך:
• אסור לשנות את התצלום או להשתמש בו בצורה שפוגעת בשמם או בכבודם של המדינה, של האתר או של היוצר.
• אסור ליצור יצירות נגזרות או להעניק רישיון-משנה בתצלום.
 
א. הגדרות
1. "היוצר" הוא מי שיצר את היצירה.
2. "התצלום" הוא התצלום המוגן בזכות יוצרים המוצע לשימוש על פי תנאי רישיון זה.
3. "המשתמש" הוא אדם מי שמממש זכויות על פי תנאי רישיון זה ואשר לא הפר לפנים את תנאי רישיון זה.
 
ב. כללי
1. HAIMTOGO מציע בזאת לציבור רישיון להשתמש בתצלומי סטילס שבאתר ואשר זכות היוצרים בהם מצויה בבעלותו המלאה, בהתאם לאמור להלן.
2. יודגש, כי HAIMTOGO איננו בעל זכות היוצרים בכל התצלומים המופיעים באתר, ורישיון זה מוענק אפוא רק לגבי תצלומי הסטילס שבהם יש ל-HAIMTOGO זכות יוצרים. תצלומים אלה מסומנים במילים "HAIM DORIN TOUR GUIDE"
ג. הענקת רישיון
1. יצירת יצירה נגזרת, ובפרט סילוף, פגימה, או ביצוע פעולה אחרת העלולים לפגוע בשמו או בכבודו או של היוצר, או של נותן הרישיון – אסורה.
2. הענקת רישיון-משנה בתצלום – אסורה.
3. בכל שימוש בתצלום, על המשתמש לציין את שם היוצר וכן את שם המשרד בעל האתר בו מצוי התצלום.
4. למען הסר ספק, רישיון השימוש בתצלומים כאמור אינו כולל תצלומים אשר זכות היוצרים בהם שייכת לגורמים שאינם HAIMTOGO. כל שימוש בתצלומים כאלה, מותנה בקבלת אישורו של בעל זכות היוצרים בהם.
5. יובהר, כי הרישיון אינו מקיף, בהכרח, גם את הזכות המוסרית בתצלום, אשר שייכת ליוצר. במקרים בהם קיים חשש לפגיעה בזכות המוסרית של היוצר, על המשתמש לפנות ליוצר ולקבל את הסכמתו לשימוש המבוקש.
6. רישיון זה אין בו כדי לאפשר, להתיר או לאשר פעולה אשר עשייתה היא עוולה או הפרת הוראת חיקוק כלשהו, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
7. רישיון זה אין בו כדי לחייב את HAIMTOGO להעלות לאתר את התצלומים המצויים ברשותו, כולם או חלקם.
8. הרישיון ניתן ביחס לתצלומים המופיעים באתר כמות שהם, לרבות ברזולוציה בה הם מופיעים באתר. אין ברישיון זה כדי לחייב את המשרד להעלות לאתר את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט שונה או ברזולוציה זו או אחרת, או לספק את התצלומים באופן אחר, לרבות בפורמט וברזולוציה שונים מאלה שבאתר.
9. בכל שאלה בנוגע להיקף השימוש המותר, ו/או בבקשה לעשיית שימוש שאינו מותר על-פי תנאי רישיון זה, ניתן לפנות ל-HAIMTOGO בכתובת הדוא"לjdorin@hotmail.com על-מנת לקבל את הסכמתו בכתב.
 
ד. פקיעת הרישיון
רישיון זה והזכויות המוענקות על פיו יפקעו באופן מיידי עם הפרת תנאי הרישיון על ידי המשתמש.
ה. מצגים, אחריות והסרת אחריות.
• הרישיון כאמור בסעיף ג', מוצע לציבור "כמות שהוא" ("As Is"). השימוש בתצלומים לפי הרישיון נעשה על אחריות המשתמש בלבד. 
• HAIMTOGO שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי הרישיון בכל עת. במקרה של שינוי תנאי הרישיון, שינוי זה יחול מעתה ואילך, כלומר, לא יחול על שימושים שנעשו טרם שינוי זה.
• HAIMTOGO שומר לעצמו את הזכות להוריד חומר מהאתר בכל עת. 
• HAIMTOGO לא יישא באחריות להתאמת הרישיון ו/ או התצלומים לצורכי המשתמש. 
• HAIMTOGO לא יישא באחריות לשינויים שנעשו בתצלומים על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'. 
• HAIMTOGO לא יישא באחריות כלפי צד ג', הנובעת משימוש ברישיון או משימוש באתר.
• HAIMTOGO לא יישא באחריות לכל נזק שייגרם למשתמש או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מהשימוש באתר, לרבות הורדת תצלומים לפי תנאי הרישיון, נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות או שהופעלו כתוצאה מהשימוש באתר ויישומי אינטרנט (כגוןJava JavaScript, Active-X).
ו. שונות
1. תנאים נוספים הנוגעים להסכם הרישיון כאמור:
א. צד לרישיון זה לא יחשב כמי שוויתר על קיום תנאי מתנאי רישיון זה או כמי שהסכים להפרה של תנאי מתנאיו, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו בכתב ואותו צד חתם על כך. הדבר ייעשה בתיאום מראש עם היועץ המשפטי של HAIMTOGO.
ב. רישיון זה מהווה את מלוא ההסכם בין הצדדים בנוגע ליצירה שבנדון. אין כל הבנות, הסכמים או רישיונות אשר לא פורטו לעיל. נותן הרישיון לא יהא כפוף לתנאים נוספים, אשר עשויים להופיע בכל הודעה מטעם המשתמש. כל שינוי בתנאי רישיון זה אינו תקף, אלא אם נעשה בהסכם משותף בכתב בין נותן הרישיון לבין המשתמש.
חוות דעת